Podijeli objavu
Prijedlog ovog zakona, a koji se nalazi u posjedu portala Klix.ba, danas će biti upućen na usklađivanje. Njime se predlaže da sve sudije Ustavnog suda BiH budu državljani Bosne i Hercegovine uz naglasak da se radi o istaknutim pravnicima visokog moralnog ugleda.

Prema ovom prijedlogu, izbor domaćih sudija bi se vršio tako da Predsjedništvo BiH imenuje troje domaćih sudija u Ustavni sud i to dva iz Federacije BiH i jednog iz Republike Srpske.

Sudije koje imenuje Predsjedništvo BiH potvrđivao bi Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH.

U obrazloženju se kaže:

“S obzirom na potrebu da BiH osigura vlastiti suverenitet koji je sadašnjim načinom izbora troje sudija Ustavnog suda, stranih državljana, ograničen, potrebno je, u skladu s ustavnom mogućnošću, kroz donošenje odgovarajućeg zakona osigurati da Ustavni sud BiH u punom kapacitetu bude popunjen sudijama državljanima BiH koje bi birao organ BiH. Кao samostalni i nezavisni organ, Ustavni sud bi trebalo da predstavlja instituciju u kojoj je državni subjektivitet BiH najviše došao do izražaja”.

Foto: Klix.baFoto: Klix.ba

Zastupnici SNSD-a i HDZ-a u Prijedlogu zakona ističu da “u cilju dodatnog jačanja samostalnosti i nezavisnosti Ustavnog suda, kao i savjesnog, nepristrasnog i profesionalnog rada sudija, jedan od tih razloga ima za cilj da se i u instituciji Ustavnog suda strani državljani zamijene domaćim, kako bi jačale domaće institucije, što je i obaveza BiH u procesu evropskih integracija”.

Predlagači ovog zakona smatraju da će BiH morati temeljito poboljšati svoj zakonodavni i institucionalni okvir kako bi se osiguralo ispunjavanje ključnih prioriteta poput unapređenja institucionalnog okvira, uključujući i ustavni nivo.

To je, smatraju, potrebno da bi se reformisao Ustavni sud, uključujući i rješavanje pitanja međunarodnih sudija i osiguralo provođenje njegovih odluka.

Foto: Klix.baFoto: Klix.ba

U tekstu Prijedloga zakona se navodi i izvještaj stručnjaka o pitanjima vladavine
prava u BiH Reinharda Priebea od decembra 2019. godine u kojem se, između ostalog, kaže da “Ustavni sud BiH, u skladu s nadležnostima koje su mu povjerene Ustavom, ima potencijal da vrši centralnu ulogu u osiguranju visokih standarda prava građana u zemlji, svaki put kada se od njega traži da donese odluku o tim standardima. U krajnjoj liniji je dužnost svih javnih organa i svih sudova da poštuju i osiguraju poštivanje tih standarda u skladu s tumačenjem Ustavnog suda. Svi zakoni se moraju tumačiti i primjenjivati na način da se ostvaruju prava građana predviđena Ustavom”.

Predlagači iz SNSD-a i HDZ-a ističu da je neuobičajeno u uporednom pregledu ustavnosti da Ustavni sud jedne zemlje ima sudije strane državljane i da je okončanje te prakse nužno sa stanovišta državnog suvereniteta i demokratskih načela.

Foto: Klix.baFoto: Klix.ba

“Iz svih navedenih razloga kao i mišljenja Evropske komisije o članstvu BiH u Evropskoj uniji iz 2019. godine te Izvještaja stručnjaka o pitanjima vladavine prava u BiH od decembra 2019. godine, a u skladu s Ustavom BiH, podnosimo ovaj prijedlog zakona”, navodi se.

Na kraju se kaže da za provođenje ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna finansijska sredstva, jer i sada se u budžetu Ustavnog suda BiH osiguravaju sredstva za plate i druge naknade međunarodnih sudija.

Podsjetimo, Ustavni sud BiH ima devet članova – sudija. Pored tri stranca tu si i dva Bošnjaka, dva Hrvata i dva Srbina.

Podijeli objavu