Podijeli objavu

Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine je na 30. sjednici, održanoj 26. lipnja 2020. godine, donijela je instrukciju o postupanju organa za provođenje izbora na izborni dan u uvjetima epidemije COVID-19.

Ovom instrukcijom se regulira način postupanja biračkih odbora u vezi s uređenjem biračkog mjesta, kontrole reda na biračkom mjestu, kao i dodatne dužnosti predsjednika i članova biračkih odbora i njihovih zamjenika, te izbornih komisija osnovnih izbornih jedinica i Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine na izborni dan u uvjetima epidemije Covid-19.

Pravila na biračkom mjestu
Pored uređenja biračkog mjesta propisanog odredbama Pravilnika o provođenju izbora u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj 25/20) se obavezno osigurava fizička distanca u skladu sa smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije između članova biračkog odbora od minimum 1,5 m, kao i svih drugih lica koja se zateknu na biračkom mjestu, a prema shemi biračkog mjesta broj 1, koja je sastavni dio ove instrukcije.

Svi članovi biračkog odbora i njihovi zamjenici tijekom rada na biračkom mjestu i prilikom brojanja glasova dužni su da se pridržavaju općih mjera zdravstvene zaštite uključujući redovno i temeljito pranje ruku/dezinfekcije, respiratorne higijene (pokrivanje usta i nosa kod kašljanja ili kihanja, pravilno odlaganje korištene maramice), održavanja fizičke distance, izbjegavanje dodirivanja lica, a sve u cilju osiguranja zaštite vlastitih života i zdravlja kao i zaštite života i zdravlja birača, predstavnika političkih stranaka, promatrača, predstavnika medija i svih drugih prisutnih na način propisan od strane nadležnih zdravstvenih ustanova i organa vlasti.

Svi članovi biračkog odbora i njihovi zamjenici tijekom rada na biračkom mjestu dužni su da često peru ruke, kao i da prilikom brojanja glasova često mijenjaju zaštitne rukavice, maske, te po mogućnosti vizire i kombinezone za jednokratnu upotrebu.

Svi članovi biračkog odbora i njihovi zamjenici koji su u skladu sa stavom (3) ovog člana dužni nositi zaštitne maske, obavezni su nositi službenu legitimaciju-akreditaciju člana odnosno zamjenika člana biračkog odbora s jasno naznačenom dužnošću koju obavljaju.

Ako postoji ograničena količina zaštitne opreme koju je svaki član biračkog odbora dužan nositi, predsjednik biračkog odbora odredit će vrstu zaštitne opreme za članove biračkog odbora koji su u naјčešćem i direktnom kontaktu s biračima kao što je kontrolor reda i sl.

Sva biračka mjesta prije otvaranja i tijekom cijelog izbornog dana moraju se temeljno čistiti u redovnim intervalima, što uključuje čišćenje unutar kabina za glasanje i stolova koji se koriste za razmjenu dokumenata i izdavanje glasačkih listića.

Mjere zbog pandemije: Kako će izgledati dan izbora u BiH? 1

Dan prije izbornog dana
Dan prije izbornog dana, predsjednik i članovi biračkog odbora i njihovi zamjenici u suradnji s nadležnim organima, dužni su osigurati dezinfekciju cjelokupnog prostora biračkog mjesta.

Izborni dan
Po dolasku na biračko mjesto u 06:00 sati na dan izbora predsjednik i članovi biračkog odbora i njihovi zamjenici dužni su da:

a) prozrače prostoriju, postave otirače za dezinfekciju obuće i izvrše dodatnu dezinfekciju biračkog mjesta, te osiguraju dovoljnu količinu proizvoda za čišćenje prilikom upotrebe javnih toaleta;

b) postave stolove i stolice članova biračkog odbora i promatrača tako da je razmak između njih minimum 1,5 m;

c) postave oznake kretanja birača s napomenom da na biračkom mjestu u jednom trenutku može biti samo onoliko birača koliko ima glasačkih kabina na biračkom mjestu;

d) postave ostala upozorenja o pridržavanju općih mjera zdravstvene zaštite (plakati, letci, i sl);

e) obilježe prilaz biračkom mjestu tj. hodnik ispred ulaza na biračko mjesto žutom samoljepljivom trakom u razmaku od minimum 1,5 m i

f) Po mogućnosti da usmjeravaju birače da ulaze na jedna vrata, a da izlaze na druga vrata. U slučaju da su na biračkom mjestu predviđena samo jedna vrata, predsjednik i članovi biračkog odbora i njihovi zamjenici dužni su osigurati da ta vrata ostanu otvorena, kako bi se izbjeglo dodirivanje birača prilikom ulaska i izlaska iz zgrade. U slučaju da vrata nije moguće držati otvorenim ista se moraju često otvarati.

(2) Predsjednik biračkog odbora, zadužuje paket materijalno-tehničkih sredstava radi higijensko- epidemiološke zaštite iz Tabele koja je Prilog 3. ove instrukcije.

(3) Mjere propisane u članu 2. ove instrukcije na odgovarajući način se primjenjuju i na rad mobilnih timova koji ujedno primjenjuju i opće mjere zaštite života i zdravlja svih sudionika u izbornom procesu propisane od strane nadležnih državnih, entitetskih organa, županijski odnosno organa Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Kontrola reda na biračkom mjestu
Član biračkog odbora zadužen za kontrolu reda na biračkom mjestu, protok birača i održavanje reda na biračkom mjestu dužan je da osigura da broj birača koji može ući na biračko mjesto u jednom trenutku odgovara broju glasačkih kabina, osim u slučaju kada se radi o biraču iz člana 5.19 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine kojem je potrebna pomoć drugog lica.

Član biračkog odbora zadužen za kontrolu reda na biračkom mjestu dužan je osigurati da u hodniku ispred biračkog mjesta, birači koji čekaju u redu za glasanje budu fizički distancirani jedan od drugog minimalno 1,5 metar, kao i da učini dostupnim sredstvo za dezinfekciju, kako bi birači mogli izvršiti dezinfekciju ruku prije i nakon glasanja, te da kontrolira da li se ti birači pridržavaju propisanih pravila iz člana 2. ove instrukcije.

U slučaju kada je birač došao na biračko mjesto bez propisane zaštitne opreme član biračkog odbora zadužen za održavanje reda na biračkom mjestu o istom će upozoriti birača da je dužan nositi zaštitnu opremu. U slučaju da birač ne posjeduje zaštitnu opremu ista će mu biti izdana iz zaliha koje je zadužio birački odbor.

Ispred ulaza na biračko mjesto član biračkog odbora zadužen za kontrolu reda dužan je beskontaktno izvršiti mjerenje tjelesne temperature birača, te ako ustanovi da ista povišena dužan je birača uputiti u posebnu glasačku kabinu koja će nakon izvršenog glasanja biti detaljno dezinficirana i očišćena.

Mjere zbog pandemije: Kako će izgledati dan izbora u BiH? 2

Dodatne dužnosti članova biračkog odbora i njihovih zamjenika
Predsjednik biračkog odbora ili član zadužen za kontrolu reda na biračkom mjestu će osigurati da se biračko mjesto provjetrava svakih 60 minuta tijekom izbornog dana.

U slučaju potrebe za hitnom intervencijom medicinskog osoblja na biračkom mjestu, predsjednik biračkog odbora obavezan je pozvati najbližu zdravstvenu ustanovu radi pružanja hitne medicinske pomoći i postupati po uputama medicinskog osoblja, a potom odmah obavijestiti i izbornu komisiju osnovne izborne jedinice.

Zapisnik o radu biračkog odbora
Činjenicu o svim poduzetim mjerama i radnjama, kao i o svim zapažanjima o okolnostima koje su predmet ove instrukcije, predsjednik biračkog odbora je dužan unijeti u Zapisnik o radu biračkog odbora (ZARBO).

Zatvaranje biračkog mjesta i brojanje glasačkih listića
Nakon zatvaranja biračkog mjesta, a prije početka procesa brojanja glasačkih listića predsjednik biračkog odbora je dužan osigurati da se biračko mjesto prozrači, kao i da se održi fizička distanca od najmanje 1,5 m između članova biračkog odbora i između promatrača.

Predsjednik biračkog odbora je dužan osigurati da se cjelokupni proces brojanja glasova i utvrđivanja rezultata glasanja, kao i potpisivanje zapisnika i svih obrazaca, te pakovanja izbornog materijala vrši u skladu s propisanim mjerama zaštite života i zdravlja svih sudionika.

Radna površina predviđena za brojanje glasačkih listića će se prije početka procesa brojanja očistiti i dezinfikovati sredstvom za dezinfekciju radnih površina. Član biračkog odbora koji broji glasačke listiće dužan je da svaki glasački listić podigne i pokaže ga promatračima poštujući propisane mjere zaštite života i zdravlja svih sudionika u ovom procesu.

Dodatne dužnosti predsjednika i članova izborne komisije osnovne izborne jedinice
Predsjednik izborne komisije osnovne izborne jedinice zadužuje paket materijalno-tehničkih sredstava radi higijensko-epidemiološke zaštite iz Tabele koja je Prilog 3. ove instrukcije.

O zaduženju paketa iz stava (1) ovog člana sačinjava se zapisnik o primopredaji materijalno-tehničkih sredstava potrebnih na biračkom mjestu radi zaštite života i zdravlja članova biračkog odbora i njihovih zamjenika, birača i promatrača izbora (obrazac ZOMTS), koji je sastavni dio ove instrukcije.

Predsjednik i članovi izborne komisije osnovne izborne jedinice dužni su da biračkom odboru uz osjetljivi izborni materijal dostave i paket materijalno-tehničkih sredstava iz člana 4. stav (2) ove instrukcije te se primopredaja tih sredstava vrši zapisnički na obrascu ZOMTS iz stava (2) ovog člana.

Jedan paket materijalno-tehničkih sredstava iz stava (3) ovog člana zadužuje izborna komisija osnovne izborne jedinice.

Predsjednik izborne komisije osnovne izborne jedinice dužan je da osigura da prostorije za rad izborne komisije osnovne izborne jedinice budu uređene na način i uz primjenu mjera zaštite zdravlja i života članova izborne komisije, promatrača i drugih sudionika u izbornom procesu, na način propisan ovom instrukcijom.

Dodatne dužnosti predsjednika i članova Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
Predsjednik SIP-a Bosne i Hercegovine i članovi SIP-a Bosne i Hercegovine dužni su osigurati da svi procesi rada unutar Sekretarijata SIP-a Bosne i Hercegovine u sjedištu SIP-a Bosne i Hercegovine, Glavnog centra za brojanje i skladišta SIP-a Bosne i Hercegovine budu u skladu s odlukama nadležnih organa i propisanim mjerama zaštite života i zdravlja svih sudionika u izbornom procesu.

Rad u Glavnom centru za brojanje je obavezno organizirati tako da se osigura fizička distanca između angažiranog osoblja u Glavnom centru za brojanje od najmanje 1,5 m.

Direktor Glavnog centra za brojanje i njegovi zamjenici dužni su osigurati da se tijekom rada Glavnog centra za brojanje angažirano osoblje strogo pridržava mjera opće zdravstvene zaštite vlastitih života i zdravlja i zaštite života i zdravlja promatrača rada Glavnog centra za brojanje i svih drugih ovlaštenih lica prisutnih u Glavnom centru za brojanje.

Radna površina predviđena za brojanje glasačkih listića će se prije početka procesa brojanja očistiti i dezinfikovati sredstvom za dezinfekciju radnih površina. Član tima koji broji glasačke listiće dužan je da svaki glasački listić podigne i pokaže ga promatračima poštujući propisane mjere zaštite života i zdravlja svih sudionika u ovom procesu.

Mjere propisane u članu 2. ove instrukcije na odgovarajući način se primjenjuju i na rad Glavnog centra za brojanje, skladišta SIP-a Bosne i Hercegovine i u sjedištu SIP-a Bosne i Hercegovine.

Opće mjere
U slučajevima koji nisu regulirani ovom instrukcijom organi za provođenje izbora dužni su da primjenjuju opće mjere zaštite života i zdravlja svih sudionika u izbornom procesu propisane od strane nadležnih državnih, entitetskih, kantonalnih, odnosno organa Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, piše N1.

Podijeli objavu